[SHARE] Tut Unlock Faq Apps NT 100% Về Trong Ngày [UPDATE 2017]

[SHARE] Tut Unlock Faq Apps NT 100% Về Tr

Chào mọi người chắc hẳn apps NT là loại bị facebook khóa khó mở nhất mà mọi từng gặp cho lên hôm nay blog Namsexy xin chia sẻ mọi người cách unlock apps NT 100% về trong ngày.


Bước 1:

- Tải Hola
- Fake IP Hàn Quốc Or NN Hàn Quốc

Bước 2:

- Link 1: https://www.facebook.com/help/contact/1553947421490701
- Link 2: https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690
- Link 3: https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

* Thông tin bổ sung :

안녕하세요 팀 페이스 북은 : idi adalah kartu id saya. 자국 병역 거부자를위한 정보

Bước 4: REP MAIL

안녕하세요, Facebook
읽어 주셔서 감사합니다.
내 계정이 악의적 인 바이러스에 감염되었습니다.
그리고 저는 커뮤니티 표준을 읽었습니다. 나는 위의 내용을 위반하지 않았다고 생각합니다.
이건 내 이력서 야.
이름 : ( Nhập họ or tên )
생일 : ( Nhập ngày tháng năm sinh )
나는 페이스 북을 재검토하고 나에게 재가동 할 것을 고대한다. 나는 1 개월 동안 잠겼다. 이것은 내가 영적으로 붕괴되도록한다. 나는 친애하는 사업 회원들을 가지고있다. 나는 FaceBook Review와 Reactivation을 고대한다. 나를 위해서.
고마워요, 페이스 북

Bước 5: Úp CMND

- Hóng 24h Nó Nhả Ạc 

* UPDATE: 23/10/2017ong Ngày [UPDATE 2017]

Post a Comment

0 Comments