Monday, November 20, 2017

Bước 1 vào link này : WED BUFF SUB 800 SUB/1 CLICK
Bước 2 bỏ token vào chỗ này  tự sử nhé
Bước tiếp tự kiếm