[ HTML ] Tổng quan về thẻ head trong HTML

Nếu bạn chưa biết HTML là gì hãy xem qua bài viết này.

Như các bạn đã biết phần trước 1 website sẽ có 2 thành phần đó là <head></head> và <body></body>

Bài viết này tôi sẽ phân tích rõ phần <head></head> của website. Trong phần head quan trọng nhất là thẻ meta giới thiệu về website : Nội dung sẽ không hiển thị trên trình duyệt mà dùng để khai báo về website.

ảnh head trong html


I. Thẻ META
1. Đặt tiêu đề cho website: meta title
Mã:
<title>Tiêu đề Mystown</title>2. Khai báo bộ gõ - mã hiển thị
<meta http-equiv="content-type"" content="text/html; charset=UTF-8" /> : Quy định bộ gõ hay gọi là chữ trên website là UTF-8

3. Từ khóa cho website
<meta name="keywords" content="từ khóa" /> : phần chữ trong content="" sẽ được các các công cụ tìm kiếm website như google, bing hiểu rõ về website của bạn, từ đó người dùng sẽ tìm kiếm và truy cập vào website. Mỗi từ khóa được phân cách bởi dấu, ví dụ content="congdonggamer, huong dan choi lien minh huyen thoai, huong dan html"

4. Mô tả website
<meta name="description" content="mô tả website" /> : Mô tả về website của bạn

5. Thời gian tải lại website
<meta http-equiv="Refresh" content="Thời gian refresh,url=địa chỉ trang web" /> : Thời gian sẽ refresh (tải lại) địa chỉ trang web

6. Khai báo bộ máy tìm kiếm hiểu về website
<meta name="robots" content="noodp,index,follow" . Các giá trị khai báo trong content

 • all: mặc định - tìm kiếm tất cả
 • none: không tìm kiếm gì cả
 • index: đánh chỉ số website
 • noindex: không đánh chỉ số website, nhưng vẫn truy vấn đường dẫn URL
 • follow: Bộ tìm kiếm sẽ đọc liên kết trong trang
 • nofollow: Bộ tìm kiếm bỏ qua liên kết trong trang
 • noarchive: Bộ tìm kiếm không lưu lại quá khứ website (bộ nhớ)
 • nocache: Bộ tìm kiếm không lưu lại cache (bộ nhớ đệm) của website
 • nosnippet: Bộ tìm kiếm không hiển thị snippet
 • noodp: Bộ tìm kiếm không tạo các miêu tả từ description
 • noydir: Bộ tìm kiếm của yahoo không tạo miêu tả trong kết quả tìm kiếm

*Snippet: Là đoạn thông tin tìm kiếm kết quả từ google, yahoo,ping bên dưới dưới title của tin, có in đậm những từ khóa tìm kiếm của người dùng truy vấn. Phần này thường thông tin của description hay nội dung thực của liên kết được tìm kiếm.

7. Khai báo thời gian để bộ tìm kiếm ghé thăm lại website
<meta name="revisit-after" content="1 days" /> : Bộ tìm kiếm sẽ ghé thăm lại website sau 1 ngày

8. Khai báo ngôn ngữ website
<meta http-equiv="content-language" content="vi" /> : Ngôn ngữ website của bạn là vi (vietnamese) và bộ tìm kiếm sẽ giúp người dùng việt nam dễ tìm kiếm

9. Khai báo icon website
<meta href="favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" /> : Trong đó href là link đường dẫn đến icon để hiển thị trên trình duyệt

II. CHÚ THÍCH :
Bắt đầu bằng <! và kết thúc bằng !> . Ví dụ dưới đây
[/CODE]<! Đây là một đoạn chú thích trong html !>[/CODE]

III.CHÈN FILE VÀO WEBSITE:
1. Nội dung trùng lặp : 
<link rel="canonical" href="duongdan" /> : Bộ tìm kiếm sẽ hiểu những trang được khai báo duongdan là tương tự nhau. Ví dụ bạn có 2 trang
www.quangcuongit/giadinh
www.quangcuongit/family
Khi đó bạn khai báo trong thẻ head của cả 2 trang là <link rel="canonical" href="www.quangcuongit/giadinh" /> Bộ tìm kiếm sẽ chỉ hiểu có 1 trang  www.quangcuongit/giadinh mà bỏ qua www.quangcuongit/family

2. Chèn css vào website
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="duongdan.css" /> Chèn file duongdan.css vào website

3. Chèn js vào website
<script type="text/javascript" src="duongdan.js"></script> Chèn file duongdan.js vào website

Post a Comment

0 Comments