English Dictionary v1.6 [Premium]

Yêu cầu: 4.2 trở lên
Tổng quan: Nếu bạn đang học tiếng Anh thì ứng dụng này là dành cho bạn. Ứng dụng hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến và truy vấn cực kỳ nhanh.

Ứng dụng hoạt động hoàn toàn ngoại tuyến và truy vấn cực kỳ nhanh.
Có hơn 400 nghìn từ trong cơ sở dữ liệu.
Bạn có thể xem ý nghĩa, mô tả và ví dụ về việc sử dụng.
Nếu bạn đang học tiếng Anh thì ứng dụng này là dành cho bạn.

Có gì mới:
Không thay đổi
Tải về miễn phí ☠️
Google Drive (Tốc độ cao) ☠️

Post a Comment

0 Comments