Simple Control(Navigation bar) v2.7.1 [Unlocked]

* Ứng dụng này là dành cho những người dùng gặp khó khăn khi sử dụng các nút.

* Ứng dụng này là dành cho những người dùng gặp khó khăn khi sử dụng các nút.

* Thay thế một nút thất bại và bị phá vỡ.

* Ứng dụng này sử dụng Dịch vụ trợ.

* 'KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ' chỉ được sử dụng cho các chức năng sau:
- Nhà
- Trở lại
- gần đây
- Hiển thị menu nguồn
- panel Hiện Noti
- Hiển thị thiết lập nhanh chóng

* Các 'KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ' của SimpleControl sẽ không bao giờ truy cập vào thông tin cá nhân và nhạy cảm của bạn.

* Cần thiết
-> Setting
-> Trợ
-> Control đơn giản [ON]

* Chức năng
- Nhà
- Trở lại
- gần đây
- Thực đơn điện
- Máy ảnh
- bảng Noti
- Tìm kiếm
- Thiết lập nhanh
- Chụp màn hình
- Kiểm soát âm lượng
- Ra lệnh bằng giọng nói
Tải về miễn phí ☠️
Google Drive (Tốc độ cao) ☠️

Post a Comment

0 Comments